Materská škola poskytuje nadštandardné aktivity, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu- “MATERSKÁ ŠKOLA PLNÁ POHODY A ZÁBAVY”.

  „ŠIKOVNÍČEK“

Je zameraný na výtvarné a pracovné činnosti detí, ich rozvíjanie, poznávanie rôzneho výtvarného a  pracovného  materiálu a netradičných techník. Podporuje rozvoj grafomotorických zručností. Prezentuje  výtvory detí v rôznych súťažiach.

„Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“

Detský literárno-dramatický krúžok,kultivuje estetický prejav detí,utvára pozitívny vzťah k literárnemu a dramatickému umeniu, posilňuje základy správneho dýchania pri reči a artikuláciu, poskytuje zážitok z dramatického diela.

 

SPEVÁCKY SÚBOR „JELŠAVANČEK“

Podporuje záujem detí o spevácke činnosti, sprostredkuje deťom ľudové piesne z oblasti regiónu-Gemer a iné.

 

„MALÉ MAŽORETKY“

   

Detská tanečná skupina v ktorej sa posilňuje záujem detí o hudobné činnosti,rozvíjajú sa schopnosti vyjadriť hudbu pohybom, utvárajú sa základy pohybovej kultúry.